Facebook Instagram Linkedin

Home / Voor het sociaal domein

Voor het sociaal domein

We werken integraal in de wijken met alle partners van het Sociaal Domein en organiseren ontmoetmomenten met de professionals in de wijkcentra om samenwerking ten behoeve van de gezinnen te verbeteren. Ons doel is vroegsignalering, hoe eerder we een vraag van ouders of jongeren kunnen beantwoorden, hoe kleiner de kans dat het probleem vergroot.  Als je op zoek wilt naar passende cursussen of ander aanbod, bekijk dan de Menukaart Gezinnen

Net als de ouders, willen wij het beste voor het kind. Wij werken met Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over werken met de Meldcode.

Meer weten of de samenwerking vanuit jouw organisatie met het CJG versterken? Graag!
Mail naar de CJG coördinator mgeleijnse@alkmaar.nl  

Kind naar Gezonder Gewicht Alkmaar biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen (4-12 jaar) met overgewicht en obesitas. Kenmerkend is dat er één centrale zorgverlener is als aanspreekpunt voor het gezin.

De centrale zorgverlener is Ietske de Bray, jeugdverpleegkundige GGD HN. Zij werkt vanuit een coachende en motiverende  houding samen met het gezin, om positieve en duurzame (gedrags)verandering in gang te zetten. Ook coördineert zij het contact met eventueel betrokkenen professional(s) en zorgt voor contact met het gezin zolang de begeleiding nodig of gewenst is.

Aanmelding
De centrale zorgverlener is voor professionals het aanspreekpunt voor vragen of verwijzing rondom overgewicht of obesitas.

Het proces loopt als volgt:

  1. Bekijk of de aanmelding voldoet aan deze criteria.
    Heb je toestemming van de ouder(s), dan kun je de gegevens van het kind mailen (naam, geboortedatum en postcode) naar centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl
  2. De centrale zorgverlener neemt contact met je op voor nadere informatie over het gezin en de contactgegevens.
  3. De centrale zorgverlener maakt een afspraak voor een intakegesprek met het gezin.
  4. Als het gezin aangeeft het traject te willen starten, dan maken zij gezamenlijk een actieplan voor het vervolg met haalbare doelen. Wil het gezin niet begeleid worden, dan zal dit in overleg met de ouders teruggekoppeld worden. Wil het gezin nu nog niet begeleid worden, maar op een later moment, dan zal er een nieuw contactmoment worden ingepland.
  5. Als uit de intake blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning van (een) andere professional(s), dan schakelt de centrale zorgverlener deze hulp in. (bijvoorbeeld kinderarts, fysiotherapeut, jeugdhulpverlener)
  6. De centrale zorgverlener blijft in contact met het gezin en de eventueel betrokken professionals totdat de doelen zijn behaald of de begeleiding niet meer gewenst is

Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. Meer informatie voor organisaties en professionals die deelnemen aan het programma Nu Niet Zwanger of hiermee willen starten vind je op de gelijknamige website. Of stuur een mail naar: nunietzwanger@ggdhn.nl  

Wanneer mensen uit elkaar gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Een onrustige en onzekere periode waarin er veel geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Op Scheidingsplein is veel informatie te vinden voor (ex)partners, kinderen/jongeren, betrokkenen en professionals.

Interesse om een keer aan te sluiten bij een overleg? Mail naar mgeleijnse@alkmaar.nl