Facebook Instagram Linkedin

Home / Voor het sociaal domein

Voor het sociaal domein

Binnen het CJG werken we samen met huisartsen, kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en wijkcentra om gezinnen zo goed mogelijk op weg te helpen. Dit doen we omdat we begrijpen dat je als ouder of als jongere je vraag stelt aan iemand die jij vertrouwt. Dat kan een mentor zijn of een peuterspeelzaalleidster. Iedere basisschool en iedere kinderopvanglocatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft een jeugd- en gezinscoach als vast contactpersoon. Deze werkt samen met de kinderopvang en de school om ouders en kinderen met een extra ondersteuningsvraag te helpen. 

We werken integraal in de wijken met alle partners van het Sociaal Domein en organiseren ontmoetmomenten met de professionals in de wijkcentra om samenwerking ten behoeve van de gezinnen te verbeteren. Ons doel is vroegsignalering, hoe eerder we een vraag van ouders of jongeren kunnen beantwoorden, hoe kleiner de kans dat het probleem vergroot.  

Bij het CJG staat het gezin centraal. Wij werken samen met het gezin, onder andere door het gebruik van de Wensenkaart. Als je zelf op zoek wilt naar passende cursussen of ander aanbod, bekijk dan de Menukaart Gezinnen

Net als de ouders, willen wij het beste voor het kind. Wij werken met Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over werken met de Meldcode.

Meer weten of de samenwerking vanuit jouw organisatie met het CJG versterken? Graag!
Mail naar de CJG coördinator mgeleijnse@alkmaar.nl  

Voor gezinnen waar kinderen kampen met deze problemen zijn de gemeente Alkmaar, GGD Hollands Noorden en MEE & de Wering gestart met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht voor heel Alkmaar.

Kind naar Gezonder Gewicht Alkmaar biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met overgewicht en obesitas. Kenmerkend is dat er één centrale zorgverlener is als aanspreekpunt voor het gezin. Deze centrale zorgverlener heeft een vertrouwensband met het gezin en is het aanspreekpunt tijdens het begeleidingstraject. Zij werkt vanuit een coachende en motiverende  houding samen met het gezin, om positieve en duurzame (gedrags)verandering in gang te zetten. Daarnaast coördineert zij de samenwerking tussen de eventueel betrokken professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. De centrale zorgverlener is Ietske de Bray,  jeugdverpleegkundige GGD Hollands Noorden. 

Aanmelding
De centrale zorgverlener is voor professionals het aanspreekpunt voor vragen of verwijzing rondom overgewicht of obesitas.

Het proces loopt als volgt:

  1. Wil je een kind met obesitas aanmelden, bekijk eerst of de aanmelding voldoet aan deze criteria.
    Heb je toestemming van de ouder(s), dan kun je de gegevens van het kind mailen (naam, geboortedatum en postcode) naar centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl
  2. Bij aanmelding via de mail: de centrale zorgverlener neemt contact met je op voor nadere informatie over het gezin en de contactgegevens.
  3. Vervolgens maakt de centrale zorgverlener een afspraak voor een intake gesprek met het gezin (thuis of op GGD locatie).
  4. Als het gezin na de intake aangeeft het traject te willen starten, dan maken zij gezamenlijk een actieplan voor het vervolg met haalbare doelen. Wil het gezin niet begeleid worden, dan zal dit in overleg met de ouders teruggekoppeld worden. Wil het gezin nu nog niet begeleid worden, maar op een later moment, dan zal er een nieuw contactmoment worden ingepland.
  5. Als uit de intake blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning van (een) andere professional(s), dan schakelt de centrale zorgverlener deze hulp in. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een kinderarts, fysiotherapeut, jeugdhulpverlener, etc.
  6. De centrale zorgverlener blijft in contact met het gezin en de eventueel betrokken professionals totdat de doelen zijn behaald of de begeleiding niet meer gewenst is.

Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. Deze website biedt informatie voor organisaties en professionals die deelnemen aan het programma Nu Niet Zwanger of hiermee willen starten.
Bij GGD Hollands Noorden is Lotte Bierhuizen aanspreekpersoon van het programma Nu Niet Zwanger. Haar mailadres is lbierhuizen@ggdhn.nl

Wanneer mensen uit elkaar gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Een onrustige en onzekere periode waarin er veel geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Op Scheidingsplein is veel informatie te vinden voor (ex)partners, kinderen/jongeren, betrokkenen en professionals.

Om optimale ondersteuning te kunnen bieden tijdens diverse relatiefases werken meerdere professionals samen.
Interesse om een keer aan te sluiten bij een overleg? Mail naar mgeleijnse@alkmaar.nl